รินบอนขนาด  110 มม. ยาว 300 เมตร เหมาะสำหรับเครื่องพิมพบาร์โค้ค ที่ใช้ริบบอนขนาด 110 มม.

Main Menu